, , ,
(. 2605)

(. 2605)

   (. 2605)3/2 - 5/2 NAMUR

  5/2 3/2 180.

MC30 .

D.C.: 2,4 W
A.C.: 6 VA (15 VA max.)
+-10V
F-class
IP65
PG 9
1/4"
1/4" ISO 228
2 8 bar
- -20C +60C
PDF